Άρια Κατασκευαστική ΕΠΕ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η πάσης φύσεως επισκευή, μετατροπή, προσθήκη, μεταρρύθμιση, διαμόρφωση, ανακαίνιση ή αναπαλαίωση, εν όλω ή εν μέρει, στον εσωτερικό ή στον εξωτερικό χώρο πάσης φύσεως ακινήτου και γενικά η ανάληψη και ολοκλήρωση έργων τεχνικής και κατασκευαστικής φύσεως ακινήτων.

- Η εκπόνηση τεχνικών μελετών που αφορούν στην επέμβαση, επισκευή, ανακατασκευή και ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων και κτιρίων και στον εξοπλισμό αυτών.

- Η εκπόνηση μελετών για την εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση χώρων και κτιρίων.

- Η ανέγερση οποιασδήποτε μορφής κτιρίων για οποιαδήποτε χρήση προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα οικόπεδο της εταιρείας και/ή σε ανήκοντα σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

- Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή ακινήτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων με σκοπό την ανέγερση επ΄ αυτών οικοδομών κάθε είδους (ενδεικτικά αναφερομένων κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων κλπ.)

- Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών εργασιών και η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και τεχνικών εργασιών.